Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η  εισαγωγή βιώσιμων τεχνολογιών και διεργασιών για τη διαχείριση της διάθεσης των λυμάτων με στόχο τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από τις εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων και τη βελτίωση της ποιότητας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην πρόληψη της θαλάσσιας μόλυνσης και τη βελτίωση της ποιότητας των εκροών. Με αυτό τον τρόπο το επεξεργασμένο νερό θα επαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα πραγματοποιηθούν δύο πιλοτικές δράσεις στους δύο δήμους που εμπλέκονται στο έργο: τη Γαλλίπολη στην περιοχή της Puglia και την Πάτρα από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Οι δύο δήμοι βασίζονται στον τουρισμό και τις θαλάσσιες δραστηριότητες και γι’ αυτόν το λόγο αποφασίστηκε να επενδύσουν στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.