Σκοπός του έργου Re-Water είναι:

  • Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών βιώσιμων τεχνολογιών και διεργασιών για τη διαχείριση συστημάτων διάθεσης αποβλήτων.
  • Η βελτίωση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών μέσω προγραμμάτων στο τομέα της μείωσης της θαλάσσιας μόλυνσης.
  • Μείωση της θαλάσσιας μόλυνσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού από αστικά λύματα.
  • Ενίσχυση της γνώσης των ενδιαφερομένων φορέων/πολιτών στον τομέα της μείωσης της ρύπανσης των υδάτων και της διαχείρισης των επεξεργασμένων υδάτων με οριζόντια μέτρα.
  • Σύγκριση της μεθόδου UVC/H2O2 και της υπερδιήθησης ως προς το κόστος και την ποιότητα του επεξεργασμένου νερού
  • Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα είναι πολύ χρήσιμα για το σχεδιασμό νέων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ή την ανανέωση εξοπλισμού σε ήδη υφιστάμενες μονάδες που ελευθερώνουν τις εκροές τους στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον του Ιονίου πελάγους και της Αδριατικής θάλασσας.
  • Αυτές οι δράσεις αποτρέπουν τη θαλάσσια ρύπανση και εγγυόνται  την ποιότητα των εκροών των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.